ชั้นเรียนดาราศาสตร์โดยไกรสีห์ เพ็ชรพรประภาส และคณะ
ชั้นเรียนดาราศาสตร์โดยไกรสีห์ และคณะ